Sophia flaunts the lady stuidious person infant slit to Preston